Algemene Voorwaarden Evenementen

Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en Vereniging Veteranen Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen

Artikel 1. Definities
1.1. “Organisatie”: Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en
Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen statutair
gevestigd te Soesterberg tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast
met de organisatie van een Evenement.
1.2. “Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder
dienstvak-dagen, reünies, seminars, beëdigingen en feesten, alles in de breedste
zin van het woord.
1.3. “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een
toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie
georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig
toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen,
etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder
tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.
1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de
Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie
verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een
specifiek aangeduid Evenement.
1.6. “Munten”: door de Organisatie uitgegeven munten, die Bezoekers tegen een
door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijdens het
Evenement op daartoe door de Organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel
kunnen worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken
onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die
betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van
welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die
worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie
daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het
Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de
Organisatie (zoals de aanschaf van munten, drank- en etenswaren en
merchandise).
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de
website van de organisatie en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement.
2.5. Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn
raadpleegbaar via de website van de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree
van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de
betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te
zullen gedragen.
2.6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de
Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen
tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de
overeenkomst.
2.7. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor
derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze
algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Ticketing

3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het
moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement
bestelt/koopt van de Organisatie of bij een door de Organisatie daartoe
aangewezen officiële (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een
Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het
Evenement.
3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de
Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement op een door de Organisatie te
bepalen wijze (bijv. per e-mail). De Bezoeker verklaart over deugdelijke
middelen (zoals een printer) te beschikken om het Toegangsbewijs fysiek te
kunnen tonen bij de ingang van het Evenement.
3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon recht op toegang tot het
Evenement.
3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste
toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet
gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle
te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en
blijft van het door de Organisatie dan wel een door de Organisatie ingeschakeld
(voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het
Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker
het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

Artikel 4. Verbod doorverkoop

4.1. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de Organisatie, Toegangsbewijzen voor een Evenement (door)
te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken Indien in strijd
met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een
Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie gehouden is tot
restitutie van enig betaald bedrag.
4.2. Zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie is het in geen enkel
geval toegestaan om Toegangsbewijzen bij online en/of offline loterijen en/of
deelacties uit te delen of te verloten.
4.3. Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om de koper van
het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het
Evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker
te verhalen.

Artikel 5. Toegang tot het Evenement

5.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang
tot het Evenement.
5.2. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een middel
(zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de
betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker
verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker
dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op
de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet
verbreken. Bij het verbreken van de verzegeling en/of verlies, verliest het IDmiddel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en
de verdere toegang worden ontzegd.
5.3. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de
daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie,
brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
5.4. Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het
Evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk
in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou
verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.
5.5. De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of het
Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.
5.6. Minimumleeftijd voor de toegang tot het Evenement is 18 jaar, tenzij anders
aangegeven.
5.7. Toegang tot het Evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de
sluitingstijd. De tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website
van het Evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van
het Evenement.
5.8. Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om
het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk zou
instemmen.
5.9. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein, tenzij anders is
vermeld in de huisregels van het betreffende Evenement:
– meegebracht eten & drinken;
– meegebrachte voedingssupplementen & eiwitten (proteïne);
– glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen;
verdovende middelen (drugs); -voertuigen (zoals onder andere auto’s,
aanhangers, caravans, campers en fietsen); constructietenten; – huisdieren, mu.v.
hulpdieren
– vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum;
geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten,
tapinstallaties, – grote voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers;
– kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische),
beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens
of clubuitingen (zoals voetbalshirts);
– professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.
5.10. Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het Evenement te nemen,
indien: • de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten; en
• zijn voorzien van de originele bijsluiter; en
• aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.
Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de Organisatie
andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan
is de Organisatie bevoegd om de medicijnen in te nemen, zonder dat de
Organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen, en
deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
5.11. De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 5.9 in
beslag (laten) nemen. Legale zaken -die tevens waardevol zijn – kunnen na
betaling van een door de Organisatie te bepalen vergoeding na afloop van het
Evenement worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden
overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de
Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.
5.12. De organisatie volgt de wettelijke richtlijnen die worden gesteld door de
Overheid op het gebied van COVID-19. Wanneer een bezoekers hier niet aan
meewerkt of wilt voldoen, kan toegang worden geweigerd.

Artikel 6. Munten

6.1. Er kan tijdens Evenementen en op het Terrein alleen betaald worden met de
door de Organisatie verkochte Munten, tenzij anders aangegeven door de
Organisatie. Munten zijn en blijven eigendom van de Organisatie.
6.2. Munten kunnen alleen op het Terrein gekocht worden.
6.3. Iedere editie van ieder Evenement kent zijn eigen Munten die alleen
gedurende die editie van het Evenement geldig zijn. Gekochte Munten worden
niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
6.4. Het is Bezoeker niet toegestaan om Munten (door) te verkopen.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis
toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen
te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen,
is ten strengste verboden.
7.2. Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het Terrein.
7.3. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.
7.4. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het
wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal.
Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie en/of KMAR.
7.5. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat
de orde op het Evenement wordt verstoord.
7.6. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden
op of rondom het Terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie en/of KMAR.
7.7. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de
Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na
een Evenement.
7.8. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie is het
verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het
Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder
meer op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken. Iedere vorm
van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters
op te hangen of Bezoekers aan te spreken) is verboden. Er wordt een boete van
ten minste € 1.000, – opgelegd aan de Bezoekers (en/of personen) die in strijd
met deze bepalingen handelen of daartoe opdracht hebben gegeven en/of de
organisatie van het betreffende evenement waarvoor reclame wordt gemaakt.
7.9. Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet
toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of
te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft het recht om
de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein
zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
7.10. Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om
alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de
leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de
Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein
zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

Artikel 8. Media en media-apparatuur

8.1. Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in
opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er
expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen
worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het
Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke
mediavormen.
8.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur
bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te
maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale
compact-camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en
wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of
accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt
verstaan een GoPro Telescoping-Pole mee te nemen. Ook het meenemen van een
filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet
toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u
twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan
voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op de Organisatie.
8.3. In geval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 8.2 genoemde en
niet-toegestane apparatuur op het Terrein, is de Organisatie bevoegd:
1. a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van de
Organisatie):
1. het Evenement is afgelopen; of
2. door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën
daarvan zijn gewist; of
3. een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor
heeft;
2. b) de Bezoeker die in strijd met artikel 8.2 handelt, te verwijderen van het
Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
8.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven
foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te
zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.
8.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere
drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of het Evenement is zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie
verboden.
8.6. De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde
artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te
nemen en/ of te vernietigen.

9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te
annuleren of te organiseren op een andere datum.
9.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan,
alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie
zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het
programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden,
epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische
dreigingen etc.
9.3. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt
geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag (exclusief feest) van het
Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie
geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van
het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een
origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de
Organisatie.
9.4. In tegenstelling tot artikel 9.3. is de Organisatie niet verplicht om tickets
terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een
artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals
weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde
gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
9.5. Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden
gedaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is
beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen
bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de
Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder
tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.
10.2. De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de
Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De
aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende
geval uitkeert.
10.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt
geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of
verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.
10.4. De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het Evenement luide
muziek ten gehore wordt gebracht. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het
naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie
geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust
te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek
ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
10.5. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop
van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop
(door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke)
restitutie van het aankoopbedrag.
10.6. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten/ acts
invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

Artikel 11. Ontbinding

11.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de
bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn
vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het
volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden
terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige
(schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een
bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is
uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan
na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de
Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 9 van toepassing is.
11.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze
algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein
en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk
voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de
Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de
daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van
Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de toepasselijke
privacywetgeving.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
13.3. De Bezoeker is gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich
schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het
geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan
kunt u contact opnemen via: Info@regimentbent.nl